KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zgodnie z art. 8 ust.1 i ust.2 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., informujemy, iż:

  1. Administratorem danych jest Dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 2, tel.: + 48 81532 20 59.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl tel. +48 22 530 48 00, +48 22 530 48 87.
  3. Państwa dane przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres rekrutacji i uczestniczenia danej osoby w programie stypendialnym. Po ich upływie dane osobowe pozostaną w archiwum Domu Fundacji przez okres 2 lat.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dom.fundacji.jp2@gmail.com lub listownie na adres: Dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II, ul. Boczna Lubomelskiej 2, 20-070 Lublin. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube