Regulamin programu stypendialnego

Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie

 1. Warunki uczestnictwa w programie stypendialnym.
 2. Zasady przyznawania stypendium.
 3. Zobowiązania stypendysty.
 4. Ustanie stypendium.

§ 1

Warunki uczestnictwa w programie stypendialnym:

 1. W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pochodzące z krajów byłego Bloku Wschodniego i aktualnie tam mieszkające. Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.
 2. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.

do góry

§ 2

Zasady przyznawania stypendium:

 1. Fundacja przyznaje stypendium na wszystkie kierunki, dostępne w ofercie KUL w danym roku akademickim, z wyłączeniem tych, podanych każdego roku na stronie Domu Fundacji.
 2. Stypendium przyznawane jest na:
  • Studia I stopnia i jednolite magisterskie – okres 3 lat (studia I stopnia) z możliwością kontynuowania przez kolejne 2 lata (studia II stopnia) w celu uzyskania magisterium lub na 5 lat (w przypadku studiów jednolitych magisterskich).
  • Studia II stopnia – okres 2 lat w celu uzyskania magisterium.
  • Studia doktoranckie – okres 4 lat.
  • Program badawczy – okres kilku miesięcy dla osób będących w trakcie przygotowywania lub finalizowania przez nie doktoratu, oraz młodych pracowników naukowych, których projekty wymagają korzystania z materiałów źródłowych, znajdujących się w Polsce.
 3. Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).
 4. Stypendium obejmuje:
  • Opłatę za mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II.
  • Środki finansowe, których wysokość w zależności od rodzaju i typu studiów jest ustalana każdorazowo przez Komisję Stypendialną Fundacji Jana Pawła II.
  • Nieodpłatne studia na KUL-u dla osób posiadających Kartę Polaka. W przypadku studentów nie posiadających Karty Polaka, koszty studiów pokrywane są prze TP KUL.
 5. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium Fundacji Jana Pawła II powinny w terminie ogłoszonym przez Komisję Stypendialną dokonać rekrutacji według kroków podanych na stronie
  https://dfjp2.pl/program-stypendialny/rekrutacja/, załączając następujące dokumenty:
  1. Kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie rozpoczynający studia na KUL:
   • Kwestionariusz kandydata;
   • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
   • Kwestionariusz wypełniony przez księdza proboszcza z parafii (wzór dostępny na stronie internetowej);
   • List polecający od biskupa diecezji;
   • Kopia świadectwa maturalnego lub ostatniego wykazu ocen (wystarczy skan z dziennika ocen potwierdzony przez rodziców);
   • Kopie świadectw ukończenia kursu języka polskiego lub innych języków obcych;
   • Kopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach przedmiotowych;
   • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
   • Kserokopia Karty Polaka (jeśli jest);
   • Zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich);
   • Kandydaci z Białorusi – należy dołączyć kopertę (format C6) z adresem zamieszkania w celu wysłania przez Dom Fundacji ewentualnego zaproszenia na kurs przygotowawczy w celu wyrobienia wizy.
  2. Kandydaci już studiujący na KUL:
   • Kwestionariusz kandydata;
   • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie prośby o przyznanie stypendium, plany po studiach);
   • Kwestionariusz wypełniony przez księdza proboszcza z parafii (wzór dostępny na stronie internetowej);
   • List polecający od biskupa diecezji;
   • Karty ocen ze średnią za zaliczone już semestry na KUL;
   • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
   • Kserokopia Karty Polaka (jeśli jest).
  3. Kandydaci na szkołę doktorską:
   • Kwestionariusz kandydata;
   • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
   • List polecający od biskupa diecezji;
   • Kopia dyplomu magisterskiego;
   • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
   • Kopia zaświadczenia o uznawalności dyplomu magisterskiego w Polsce (jeżeli jest taka konieczność);
   • Opinia profesora z kraju pochodzenia;
   • Zgoda promotora na przyjęcie na seminarium doktoranckie (jeżeli jest);
   • Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 3 lat (jeśli takie są);
   • Kserokopia Karty Polaka (jeśli jest).
  4. Kandydaci na program badawczy:
   • Kwestionariusz kandydata;
   • List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w Polsce);
   • Pismo polecające od profesora w kraju zamieszkania;
   • Zgoda profesora w Polsce na opiekę naukową;
   • Kserokopia paszportu (tylko strony ze zdjęciem, numerem i datą ważności dokumentu);
   • Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 5 lat (jeśli takie są);
   • Kserokopia Karty Polaka (jeśli jest).
 6. Dokumenty wymienione w punkcie 5. powinny być przetłumaczone na język polski przez osobę wiarygodną (np. nauczycielka j. polskiego, ksiądz, osoba zakonna) i potwierdzone stosownym podpisem i/lub pieczątką. Nie jest wymagany tłumacz przysięgły. Brak kompletu dokumentów uniemożliwia rozpatrzenie prośby kandydata.
 7. W maju każdego roku Komisja Stypendialna Fundacji Jana Pawła II, na podstawie nadesłanych dokumentów, kwalifikuje kandydatów do programu stypendialnego. Każdy zgłaszający się z prośbą o stypendium otrzymuje na początku czerwca informację o decyzji Komisji (pozytywną bądź negatywną).
 8. Spośród kandydatów na studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie Komisja wyłania grupę osób, które zaprasza na 4-tygodniowy kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny, mający miejsce w Domu Fundacji w okresie wakacji. Kurs obejmuje naukę języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym i przedmiotu kierunkowego. Na zakończenie kursu kandydaci zdają egzamin z każdego przedmiotu i odbywają rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie wyników egzaminu oraz całościowej postawy w trakcie trwania kursu Komisja Stypendialna podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.
 9. W przypadku zakwalifikowania się do programu stypendialnego stypendysta zobowiązuje się do:
  • Potwierdzenia udziału w kursie przygotowawczo-kwalifikacyjnym, jeśli otrzymał na niego zaproszenie.

do góry

§ 3

W trakcie trwania programu stypendialnego stypendysta zobowiązany jest do spełniania następujących warunków:

 1. Terminowe zaliczanie kolejnych semestrów studiów. Egzaminy należy zdawać w terminach wyznaczanych przez Uczelnię.
 2. Uzyskanie w każdym semestrze średniej ocen nie niższej niż 3,8 na I roku studiów oraz 4,0 w kolejnych latach; odnośnie studiów doktoranckich – nie niższej niż 4,0 przez cały okres studiów. W sytuacji nieuzyskania średniej, każda prośba o przedłużenie stypendium będzie rozpatrywana indywidualnie, w zależności od średnich ocen, uzyskanych w poprzednich semestrach, opinii z uczelni, zaangażowania w życie i działalność Domu Fundacji.
 3. Przebywanie w Lublinie w okresie korzystania ze stypendium (dotyczy studiów stacjonarnych). Stypendyści mieszkają w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, przy ul. Boczna Lubomelska 2.
 4. Udział w spotkaniach, organizowanych w ramach programu stypendialnego Fundacji:
  • Comiesięczne msze św. rocznikowe i nabożeństwa;
  • Katechezy biblijne lub papieskie;
  • Katechezy dla studentów 1 roku;
  • Doroczne rekolekcje dla młodzieży świeckiej lub dni skupienia dla osób duchownych;
  • Doroczna pielgrzymka;
  • Inne spotkania.
 5. Praca na rzecz Domu Fundacji w wymiarze godzin wyznaczanym każdorazowo na początku roku akademickiego przez dyrekcję Domu.
 6. Osobiste odbieranie stypendium gotówkowego w terminie, wyznaczonym przez dyrekcję Domu Fundacji.
 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania na koniec każdego semestru studiów lub na koniec programu badawczego na temat swojej pracy naukowej w czasie pobytu w Lublinie.
 8. Pozostawienie kopii pracy dyplomowej w archiwum Domu Fundacji.

do góry

§ 4

Dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II może odebrać stypendium w przypadku, gdy:

 1. Zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych danych.
 2. Nie jest wykorzystywane na cele określone w Regulaminie programu stypendialnego.
 3. Nie zostały dotrzymane zobowiązania zawarte w paragrafie § 3.

Lublin, 3 lutego 2023 r.

do góry

Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube