Rekrutacja

Rekrutacja ROZPOCZĘTA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2017 r. została otwarta rekrutacja na program stypendialny Fundacji Jana Pawła II na rok akademicki 2017/2018.
* Dokumenty można dostarczyć osobiście lub listem poleconym.
* Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia  2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym Fundacji:

1. W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na KUL, pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego i aktualnie tam mieszkające.

2. Znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.

Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium.

Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.