Studia II stopnia

Zasady przyznawania stypendiów
na studia II stopnia

a) Fundacja przyznaje stypendium na wszystkie kierunki dostępne w aktualnej ofercie KUL z wyjątkiem:

* administracja,
* bezpieczeństwo narodowe,
* filologia słowiańska,
* pedagogika (Stalowa Wola),
* prawo w biznesie.

b) Stypendium przyznawane jest na okres 2 lat. Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

c) Stypendium obejmuje opłatę za mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II lub Domu Akademickim Żeńskim KUL oraz środki finansowe na zakup żywności.

d) Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium Fundacji Jana Pawła II powinny złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku następujące dokumenty:

1. List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
2. Kwestionariusz kandydata;
3. Kwestionariusz wypełniony przez osobę duchowną;
4. List polecający od biskupa diecezji;
5. Kopia świadectwa maturalnego lub ostatniego wykazu ocen;
6. Kopie świadectw ukończenia kursu języka polskiego lub innych języków obcych;
7. Kopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach przedmiotowych;
8. Koperta ze swoim adresem (bez znaczków);
9. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeżeli jest).

e) Wymaga się, aby dokumenty zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

f) Brak kompletu dokumentów uniemożliwia rozpatrzenie prośby kandydata.

g) W maju każdego roku Komisja Stypendialna Fundacji Jana Pawła II kwalifikuje - na podstawie nadesłanych dokumentów - kandydatów na kurs przygotowawczy, który ma miejsce w Domu Fundacji w lipcu i trwa około 4 tygodnie. Każdy zgłaszający się z prośbą o stypendium otrzymuje na początku czerwca informację o decyzji Komisji (pozytywną bądź negatywną). Kurs przygotowawczy obejmuje naukę języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym i przedmiotu kierunkowego. Na zakończenie kursu organizowany jest egzamin z każdego przedmiotu i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie wyników egzaminu oraz całościowej postawy w trakcie trwania kursu Komisja Stypendialna podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.

h) Zobowiązania stypendysty

1. Terminowe zaliczanie kolejnych semestrów studiów.
2. Uzyskanie w każdym semestrze średniej ocen nie niższej niż 3,8 na I roku studiów oraz 4,0 w kolejnych latach.
3. Przebywanie w Lublinie w okresie korzystania ze stypendium.
4. Udział w spotkaniach, organizowanych w ramach programu stypendialnego Fundacji.

i) Dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II może cofnąć stypendium w przypadku, gdy:

1. Zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych danych.
2. Nie jest wykorzystywane na cele określone w Regulaminie programu stypendialnego.
3. Nie dotrzymano zobowiązań zawartych w punkcie h).

Dokumenty na KUL

Rekrutacja na program stypendialny Fundacji Jana Pawła II nie jest równoznaczna z rekrutacją na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W sprawie dokumentów, które należy złożyć w KUL, prosimy kontaktować się bezpośrednio z uczelnią – tam prosić o kwestionariusze i tam je odsyłać, gdyż KUL i Fundacja JPII to dwie odrębne instytucje.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów