Studia doktoranckie

Zasady przyznawania stypendiów
na studia doktoranckie

a) Fundacja przyznaje stypendium na wszystkie kierunki dostępne w aktualnej ofercie KUL z wyjątkiem:

* filologia słowiańska,
* prawo.

b) Stypendium na studia doktoranckie nie jest przyznawane osobom bezpośrednio po ukończeniu przez nie studiów magisterskich w Polsce oraz osobom, które po studiach magisterskich w Polsce nie wróciły przynajmniej na 1 rok do swojego kraju pochodzenia.

c) Stypendium przyznawane jest na okres 4 lat. Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego). Wysokość stypendium uzależniona jest od tego, czy są to studia stacjonarne czy też oparte o zjazdy, wyznaczone przez Uniwersytet.

d) Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium Fundacji Jana Pawła II powinny złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku następujące dokumenty:

1. List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach);
2. Kwestionariusz kandydata;
3. List polecający od biskupa diecezji;
4. Kopia dyplomu magisterskiego;
5. Kopia zaświadczenia o uznawalności dyplomu magisterskiego w Polsce (jeżeli jest taka konieczność);
6. Opinia profesora z kraju pochodzenia;
7. Zgoda promotora na przyjęcie na seminarium doktoranckie (jeżeli taka już jest w posiadaniu kandydatki/kandydata);
8. Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 3 lat (jeśli takie są);
9. Koperta ze swoim adresem (bez znaczków);
10. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu (jeśli takowe jest).

e) Wymaga się, aby dokumenty zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

f) Brak kompletu dokumentów uniemożliwia rozpatrzenie prośby kandydata.

g) W przypadku otrzymania stypendium stypendysta zobowiązuje się do:

1. Skontaktowania się z dyrekcją Domu Fundacji Jana Pawła II, niezwłocznie po przybyciu do Lublina.
2. Przebywania w Lublinie w czasie otrzymywania stypendium (studia stacjonarne)
3. Uzyskania w każdym semestrze średniej ocen nie niższej niż 4,0.
4. Przedstawienia pisemnego sprawozdania końcowego na temat swojej pracy w czasie pobytu w Lublinie.

h) Dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II może cofnąć stypendium w przypadku, gdy:

1. Zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych danych.
2. Nie jest wykorzystywane na cele określone w Regulaminie programu stypendialnego.
3. Nie dotrzymano zobowiązań zawartych w punkcie g).

Dokumenty na KUL

Rekrutacja na program stypendialny Fundacji Jana Pawła II nie jest równoznaczna z rekrutacją na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W sprawie dokumentów, które należy złożyć w KUL, prosimy kontaktować się bezpośrednio z uczelnią – tam prosić o kwestionariusze i tam je odsyłać, gdyż KUL i Fundacja JPII to dwie odrębne instytucje.

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów KUL