Program badawczy

Zasady przyznawania stypendiów
na kilkumiesięczny pobyt naukowy
w Lublinie

a) Fundacja Jana Pawła II przyznaje kilkumiesięczne stypendia badawcze osobom, będącym w trakcie przygotowywania lub finalizowania przez nie doktoratu, oraz młodym pracownikom naukowym, których projekty wymagają korzystania z materiałów źródłowych, znajdujących się w Polsce.

b) Wysokość stypendium jest ustalana każdorazowo przez Komisję Stypendialną Fundacji Jana Pawła II. Fundacja nie gwarantuje mieszkania, natomiast może pomóc w jego znalezieniu.

c) Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium badawczego Fundacji Jana Pawła II powinny złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku następujące dokumenty:

1. List motywacyjny napisany własnoręcznie (uzasadnienie podjęcia studiów w Polsce)
2. Kwestionariusz kandydata
3. Pismo polecające od profesora w kraju zamieszkania
4. Zgoda profesora w Polsce na opiekę naukową
5. Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 5 lat
6. Koperta ze swoim adresem (bez znaczków)
7. Kserokopia Karty Polaka (jeżeli jest)

c) W przypadku zakwalifikowania się do programu stypendialnego stypendysta zobowiązuje się do:

1. Skontaktowania się z dyrekcją Domu Fundacji Jana Pawła II niezwłocznie po przybyciu do Lublina;
2. Przebywania w Lublinie podczas trwania stypendium;
3. Przedstawienia pisemnego sprawozdania końcowego na temat swojej pracy w czasie pobytu w Lublinie.

d) Dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II może cofnąć stypendium w przypadku, gdy:

1. Zostało ono przyznane na podstawie nieprawdziwych danych;
2. Nie jest ono wykorzystywane zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego;
3. Nie dotrzymano zobowiązań zawartych w punkcie c).